Όροι και προϋποθέσεις

 1. Οι όροι χρήσης και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας με το όνομα 241.gr.
 2. Ο χρήστης των υπηρεσιών του 241.gr έχει τη δυνατότητα:
  α) να αναζητήσει από την βάση δεδομένων του 241.gr έναν επαγγελματία ή μια επιχείρηση μέσα από τη σχετική κατηγοριοποίηση ή χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως την οδό, το τηλέφωνο, ή άλλες που σχετίζονται με αυτό που αναζητά.
  β) να λάβει αναλυτικές πληροφορίες που παρέχει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση μέσω του 241.gr όπως εικόνες, κείμενα, videos, παρουσιάσεις κ.α.
  γ) να εντοπίσει στον χάρτη τη θέση της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά και να πάρει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει εκεί από τη θέση που βρίσκεται.
  δ) να λάβει ενημέρωση και προσφορές από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας και όλου του νομού.
  ε) να προωθήσει στο 241.gr τα δικά του στοιχεία (επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης) προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων του 241.gr. Προς το σκοπό αυτό ο χρήσης συμπληρώνει την φόρμα «Δωρεάν Καταχώρηση στο 241». Διευκρινίζεται ότι η φόρμα αυτή συμπληρώνεται μόνο από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί την καταχώρισή του στο 241.gr, απαγορεύεται δε ρητά η καταχώριση των στοιχείων του από τρίτο πρόσωπο κατόπιν ή άνευ ανταλλάγματος.
 3. Με κριτήριο τη διευκόλυνση των χρηστών της υπηρεσίας στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου υπάρχουν οι γενικότερες και δημοφιλέστερες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών, οπότε επιλέγοντας ο χρήστης μία από αυτές και προσδιορίζοντας την υποκατηγορία που τον ενδιαφέρει, μπορεί γρήγορα να αναζητήσει την πληροφορία που ψάχνει.
 4. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το 241.gr, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, φωτογραφιών ή video επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.
 5. Ο κάθε χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το 241.gr για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του 241.gr και να αντλούν μαζικά δεδομένα για επαγγελματική χρήση.
 6. Οι υπηρεσίες του 241.gr και το περιεχόμενο (δεδομένα, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο 241.gr δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο. Οι χρηστές που αποστέλλουν φωτογραφίες ή video δηλώνουν ότι αυτές αποτελούν έργο δικό τους ή ότι έχουν λάβει την συναίνεση του νομίμου δικαιούχου τους για την ανάρτηση αυτών στο 241.gr και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών. Το 241.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των ανωτέρω φωτογραφιών, ευθύνη η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από τον χρήστη που απέστειλε την φωτογραφία.
 7. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν». To 241.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. To 241.gr δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.
 8. Διευκρινίζεται ότι το 241.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το νόμιμο ή αληθές περιεχόμενο των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που επιλέγει μια προσφορά, δεν φέρει ευθύνη για την ολοκλήρωση ή μη της προσφοράς, ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα, την καταλληλότητα ή την εγκυρότητα των προσφορών. Το πρόσωπο που προσφέρει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθότητα, αλήθεια, νομιμότητα, ποιότητα, εγκυρότητα αυτού και ότι αυτό πληροί τις προδιαγραφές που τάσσει ο νόμος προς όφελος του καταναλωτή. Ο ρόλος και η ευθύνη του 241.gr εξαντλείται στην ανάρτηση της προσφοράς στον διαδικτυακό τόπο 241.gr.
 9. Το 241.gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την αλήθεια των άρθρων που υπογράφουν τρίτοι στο δικτυακό τόπο του 241.gr, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που διάβασε το άρθρο. Την αποκλειστική ευθύνη του περιεχόμενου των άρθρων φέρει ο εκάστοτε επαγγελματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπογράφει το άρθρο.
 10. To 241.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσίες του θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσουν δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει το 241.gr, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. To 241.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 11. To 241.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται ότι το 241.gr υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να γνωρίζει ότι φεύγει από την ιστοσελίδα του 241.gr και ότι το 241.gr δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το 241.gr για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά την επίσκεψη του σε ιστοσελίδες τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Ο χρήστης θα πρέπει να ενεργεί με προσοχή και να ενημερώνεται για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεται.
 12. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της εταιρείας με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν). Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρεία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.
 13. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω του αριθμού 241-500-8-005 ή στέλνοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί το 241.gr στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί το 241.gr θα πρέπει να αποστείλει δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα του 241.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή οποία και θα επιβεβαιωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή το 241gr δεν παραλάβει την δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από πληροφοριακό της σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσίων και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.
 14. Το 241.gr (το ίδιο ή και σε συνεργασία με εταιρείες εξειδικευμένες σε αυτό) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, web beacons κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης του 241.gr μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου 241.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.
 15. Κάθε προβαλλόμενη επιχείρηση μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της προβολής της από το 241.gr, επικοινωνώντας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 16. Από Ιατρούς και Επαγγελματίες Υγείας γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις για διακεκριμένες προβολές (πέραν των προβολών που έγιναν δωρεάν με την έναρξη του site).
 17. Το 241.gr έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί εξαρχής την προβολή μιας επιχείρησης.
 18. Το 241.gr έχει το δικαίωμα να σταματήσει άμεσα την προβολή μιας επιχείρησης ή να μην δεχθεί την ανανέωσή της εάν δεχθεί επανειλημμένα και επώνυμα αρνητικά σχόλια για αυτήν
 19. Το 241.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την προβολή μιας προβολής και να επιστρέψει τα χρήματα της ετήσιας συνδρομής στην επιχείρηση
 20. To 241.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις υπηρεσίες του, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα 241.gr .
 21. Η χρήση των υπηρεσιών του 241.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
 22. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Λάρισας.